About Us News

Requirement for Indian Nationals to Register with the Migration Police of Kazakhstan Lifted

Posted on: July 25, 2018 | Back | Print

Requirement for Indian Nationals to Register with the Migration Police of Kazakhstan Lifted

The Government of Kazakhstan has done away with the requirement for foreign nationals to get themselves registered with the migration police of Ministry of Internal Affairs after their arrival in Kazakhstan with effect from 1st July, 2018. The form of invitation has been modified, which requires the inviting party to mention the residential address of the visiting foreign national in Kazakhstan. As a result, Indian nationals are not required to get themselves registered with the migration police irrespective of the period of their stay in Kazakhstan. This is a welcome news for Indian nationals as they were required to get themselves registered with the migration police within 5 days of their arrival if they intended to stay in Kazakhstan for more than 5 days before the amended regulation came into force. The processing time for approving the invitation by the Ministry of Internal Affairs of Kazakhstan for entry of foreign nationals has also been reduced from two weeks to five working days.

Үндістан азаматтарына Қазақстанның көші-қон полициясына тіркеу туралы талап жойылды

2018 жылдың 1 шілдесінен бастап Қазақстан Үкіметі Қазақстанға келгеннен кейін Ішкі істер министрлігінің көші-қон полициясында шетелдік азаматтарды тіркеу туралы талапты жойды. Шақыру нысаны өзгертілді, онда шақырушы тарап Қазақстандағы шетел азаматының мекен-жайын көрсетуге тиіс. Нәтижесінде, Үндістан азаматтары Қазақстанға келу ұзақтығына қарамастан, көші-қон полициясында тіркеуден өтуге міндетті емес. Бұл Үндістан азаматтары үшін жақсы жаңалық, өйткені бұған дейін олар Қазақстанда 5 күннен бойы тұрғысы келсе олар көші-қон полициясында 5 күн ішінде тіркелу керек болды. ҚР ІІМ-нің шетелдіктерге шақыруын қарау және бекіту мерзімі екі аптадан бес жұмыс күніне дейін қысқартылды.

Требование о регистрации индийских граждан в миграционной полиции Казахстана отменено

С 1 июля 2018 года Правительство Казахстана отменило требование о регистрации иностранных граждан в миграционной полиции Министерства внутренних дел после их прибытия в Казахстан. Была изменена форма приглашения, где приглашающая сторона должна указать адрес проживания иностранного гражданина в Казахстане. В результате индийские граждане не обязаны проходить регистрацию в миграционной полиции независимо от срока их пребывания в Казахстане. Это хорошая новость для индийских граждан, поскольку до этого они должны были зарегистрироваться в миграционной полиции в течение 5 дней после их прибытия, если они намеревались остаться в Казахстане более чем на 5 дней. Время рассмотрния и одобрения приглашения Министерством внутренних дел Казахстана на въезд иностранных граждан также сократился с двух недель до пяти рабочих дней.