About Us Upcoming Events

The 1st International Ayush Conclave of Kerala, September 7-11, 2018

Posted on: August 09, 2018 | Back | Print


The Government of Kerala, the National Ayush Mission Kerala and the International Ayurveda Research Institute are jointly organising the 1st International AYUSH conclave of Kerala - the 1st Conference & Exhibition on AYUSH systems of medicines, which is scheduled to be held during September 7-11, 2018 at Marine Drive, Cochin, for the ultimate showcase of the growth and scientific development of AYUSH systems of medicines in Kerala.

IAC Kerala 2018 will enhance the grass root level presence of AYUSH systems in the region and also aims to create awareness about different public health activities in AYUSH systems of medicines with an objective of including AYUSH as a mainstream public health option and to establish Kerala as a global hub of Health and Wellness tourism.

The event is expected to have the largest gathering of AYUSH people in this part of the world, with International Seminar, Trade fair, Workshops, Business Meets, Policy Dialogues and Cultural Interactions. The role of Kerala as an AYUSH Systems hub is evident as it has already regulated the AYUSH systems with great care for its quality and safety. International AYUSH Conclave can be the next step for such standardisations of global demand and create a global AYUSH Systems community to work hand in hand with all relevant bodies to achieve these goals.

It is also one of the first efforts to document and publish the public health initiatives of AYUSH systems in Kerala. The further details on the event and sponsorship information can be found in the organizers’ brochure and on the website www.ayushconclavekerala.org

Dr. M. Subhash, Chief coordinator, International AYUSH Conclave, State Programme Manager- ISM(NAM), Government of Kerala (iackerala2018@gmail.com) may be contacted for any further information in this regard and submission of nominations.

* * * * *

2018 жылдың 7-11 қыркүйек аралығында Керала штаттында өтетін 1-ші Халықаралық Ayush конгрессі

2018 жылдың 7-11 қыркүйек аралығында Marine Drive, Кочин қаласында Керала үкіметі, Ayush Kerala ұлттық миссиясы және АюрведаХалықаралық зерттеу институты бірлесіп 1-ші Ayush Kerala (IAC) конгрессін - 1-ші Ayush конференциясын мен AYUSH жүйесі бойынша дәрілік заттардың көрмесін әрі-дәрмектердің өсуін және ғылыми дамуын көрсету үшін ұйымдастырады.

IAC Kerala 2018 аймақтағы AYUSH қатысу деңгейін жергілікті деңгейде арттырады, сондай-ақ AYUSH есірткі жүйелерінде қоғамдық денсаулық сақтау бойынша түрлі іс-шаралар туралы ақпараттандыруды арттырады, сонымен қатар AYUSH денсаулық сақтаудың негізгі мүмкіндіктері және Керала-ны жаһандық орталық және денсаулық сақтау туризмі ретінде құру мақсатын көздейді.

Бұл іс-шара әлемнің осы бөлігінде AYUSH өкілдерінің ең көп саны болғандықпен, халықаралық семинарлар, көрмелер, іскерлік кездесулер, саяси диалогтар және мәдени өзара іс-қимылдар болады деп күтілуде. AYUSH жүйесінің орталығы ретінде Кераланың рөлі айқын, өйткені ол ұзақ уақыт бойы AYUSH жүйелерін оның сапасы мен қауіпсіздігіне қатысты аса сақтықпен реттеп отырды. Халықаралық AYUSH конгресі осы жаһандық сұраныс стандарттарының келесі қадамы бола алады және осы мақсаттарға қол жеткізу үшін барлық тиісті органдармен бірлесіп жұмыс істеу үшін AYUSH жаһандық қоғамдастығын құра алады.

Бұл сондай-ақ Кераладағы AYUSH жүйелерінде қоғамдық денсаулық сақтау бастамаларын құжаттандыру және жариялау бойынша алғашқы әрекеттердің бірі болып табылады. Іс-шара және демеушілік туралы қосымша ақпаратты ұйымдастырушылардың брошюрадан жәнеwww.ayushconclavekerala.org веб-сайтынан таба аласыз.

Қосымша ақпарат мен номинациялар бойынша д-р М. Субхашқа (негізгі координатор, AYUSH халықаралық конгресі, ISM (NAM) мемлекеттік бағдарламасының жетекшісі, Керала мемлекеттік үкіметі (iackerala2018@gmail.com) хабарласуға болады.


* * * * *1-й Международный конгресс Ayush в штате Керала 7-11 сентября 2018 года


Правительство штата Керала, Национальна миссия Ayush Керала и Международный исследовательский институт аюрведы совместно организуют 1-й Международный конгресс Ayush (IAC) Kerala - 1-ю Конференцию и выставку лекарственных средств по системе Ayush, которая планируется 7-11 сентября, 2018 на Marine Drive, Кочин с целью демонстрации роста и научного развития лекарственных средств по системе AYUSH в штате Керала.

IAC Kerala 2018 повысит уровень присутствия AYUSH-систем в регионе на уровне коренного населения, а также будет способствовать повышению осведомленности о различных видах деятельности в области общественного здравоохранения в системах лекарственных средств AYUSH с целью включения AYUSH в качестве основного варианта общественного здравоохранения и создания Кералы в качестве глобальногоцентра и оздоровительного туризма.

Ожидается, что на мероприятии будет самое большое количество представителей AYUSH в этой части мира, пройдут международные семинары, выставки, деловые встречи, политические диалоги и культурные взаимодействия. Роль Кералы как центра системы AYUSH очевидна, поскольку она уже давно регулировала системы AYUSH с большой осторожностью в отношении ее качества и безопасности. Международный конгресс AYUSH может стать следующим шагом для таких стандартов глобального спроса и создать глобальное сообщество AYUSH системы для совместной работы со всеми соответствующими органами для достижения этих целей.

Это также одна из первых попыток документировать и опубликовать инициативы общественного здравоохранения в системах AYUSH в штате Керала. Более подробную информацию о мероприятии и спонсорской информации можно найти в брошюре организаторов и на веб-сайтеwww.ayushconclavekerala.org

Для получения любой дополнительной информации и представления кандидатур можно связаться с Д-р М. Субхаш (главный координатор, международный конгресс AYUSH, руководитель государственной программы - ISM (NAM), правительство штата Керала (iackerala2018@gmail.com).

*****