About Us Upcoming Events

Applications Invited for "Know India Programme" for the year 2018-19

Posted on: April 13, 2018 | Back | Print


Applications Invited for “Know India Programme” for the year 2018-19

Applications are invited from Persons of Indian Origin (PIO) in the age group of 18-30 years to participate in 47th to 52nd editions of “Know India Programme” (KIP) organized by the Ministry of External Affairs, Government of India during the year 2018-19. 

The KIP is a three-week orientation programme for diaspora youth to promote awareness on different facets of life in India and the progress made by the country in various fields e.g. economic, industrial, education, science & technology, communication & information technology, and culture.  The KIP provides a unique forum for students and young professionals of Indian origin to visit India, share their views, expectations and experiences and to develop closer bonds with contemporary India.  Minimum educational qualification required for participating in the KIP is graduation from a recognized University/Institute or enrolled for graduation.  Non-resident Indians (NRI) are not eligible for KIPs. 

The expenditure on local hospitality and 90% of the cost of air tickets would be met by the Government of India.  Gratis visas will be issued to the selected candidates.  For further details and submitting applications, please visit: http://kip.gov.in/
 
2018-2019 жылдарға арналған «Үндістанды үйрену» бағдарламасына қатысуға өтінімдер қабылдау

2018-2019 жылдары аралағында Сыртқы істер министрлігі және Үндістан Үкіметі ұйымдастырған 47-ші және 52-ші басылымдар «Know India Program» (KIP) бағдарламасына қатысуға 18 жастан 30 жасқа дейінгі Үнді тегі адамдардан (PIO) өтінімдерді қабылдау туралы хабарлайды.

KIP Үндістан өмірінің әртүрлі аспектілерін хабардарлығын және осындай экономика, өнеркәсіп, білім беру, ғылым және технология, ақпараттық және коммуникациялық технологияларды және мәдениет сияқты түрлі салаларда, елдің прогресті көтеруге диаспорасы жастар үшін үш апта индикативтік бағдарламасы болып табылады. KIP студенттер мен үнді текті жас мамандар үшін Үндістанға сапармен бару мүмкіндігін беріп, олардың көзқарастары, үміт және тәжірибесімен бөлісуге және қазіргі заманғы Үндістан көбірек сілтемелер дамыту мүмкіндігі болуы үшін бірегей форум болып табылады. KIP қатысу үшін ең төменгі білім біліктілік танылған университеттің / институттың немесе қорытынды емтихан қабылдау қалыптастыру қажетті. Резидент емес үндістер (NRI) KIP бағдарламасына қатысуға құқығы жоқ.

Үндістан Үкіметі жергілікті қонақжайлылық шығындарды және әуе билеттерін құнының 90% төлейды. Таңдалған кандидаттарға виза тегін беріледі. Қосымша ақпарат алу үшін келесі сілтеме бойынша өтіңіз: http://kip.gov.in/

Прием заявок на участие в программе «Узнай Индию» на 2018-2019 годы

Открыт прием заявок от лиц индийского происхождения (PIO) в возрастной группе от 18 до 30 лет для участия в 47-м и 52-м выпусках «Know India Program» (KIP), организованном Министерством иностранных дел, Правительством Индии в течение 2018-2019 годы.

KIP представляет собой трехнедельную ориентировочную программу для диаспоры, молодежи для повышения осведомленности о различных аспектах жизни в Индии и прогресса, достигнутого страной в различных областях, например, экономики, промышленности, образования, науки и техники, коммуникационных и информационных технологий и культуры. KIP предоставляет собой уникальный форум для студентов и молодых специалистов индийского происхождения, которые смогут посетить Индию, поделятся своими взглядами, ожиданиями и опытом и смогут развивать больше связей с современной Индией. Минимальная образовательная квалификация, необходимая для участия в KIP, - это полученное образование в признанном университете / институте или зачисление на выпускной экзамен. Индейцы-нерезиденты (NRI) не имеют права для участия в KIP.

Правительство Индии покроет расходы на местное гостеприимство и 90% стоимости авиабилетов. Выбранным кандидатам будут выданы визы на безвозмездной основе. Для получения дополнительной информации и подачи заявок перейдите по следующей ссылке: http://kip.gov.in/