About Us Events/Photo Gallery

Kerala: Advantages and Opportunities

Back | PrintState Facilitation Programme “Kerala: Advantages and Opportunities”

The Embassy organized a State Facilitation Programme “Kerala: Advantages and Opportunities” at Hotel Ramada in Almaty on 28th February, 2018 in collaboration with the Incham. In his address, Ambassador Shri Prabhat Kumar said that a series of such events promoting various Indian States would be organized with the objective to connect Indian States with Kazakhstan. Prof. Madhavan K. Palat, eminent scholar and academician from Kerala delivered a keynote address. Shri Ashok Sajjanhar, former Ambassador of India to Kazakhstan also spoke on the occasion. A presentation on investment opportunities in Kerala was made and several short video clips on Kerala were screened. 

2018 жылдың 28 сәуірінде Алматыда Рамада қонақ үйінде Incham Елшілігімен бірлесіп«Керала: артықшылықтар мен мүмкіндіктер» мемлекеттік жәрдемдесу ба"дарламасын ұйымдастырды. Өз сөзінде Елші Прабхат Кумар мырза үнді штаттары мен Қазақстан арасында"ы байланыс орнату мақсатында Үндістан түрлі мемлекеттердің дамыту"а ба"ыттал"ан іс-шаралар ұйымдастырыл"ан туралы айтты. Кераланың көрнекті "алымы мен академигі профессор Мадхаван К. Палат негізгі баяндама жасады. Осы"ан байланысты, Үндістанның Қазақстанда"ы бұрын"ы елшісі Ашок Саджанхар мырза сөз сөйледі. Кералада инвестициялық мүмкіндіктер туралы презентациясы ұсынылды, сондай-ақ Керала туралы қысқаша бейне клиптер көрсетілді.

28 февраля 2018 года Посольство в сотрудничестве с Incham организовало программу содействия государству «Керала: преимущества и возможности» в отеле Рамада в городе Алматы. ' своем выступлении г-н Посол Прабхат Кумар сказал, что ряд мероприятий, направленных на развитие различных штатов Индии, будет организован с целью установления связей между индийскими штатами и Казахстаном. Профессор Мадхаван К. Палат, выдающийся ученый и академик из Кералы, выступил с основным докладом. Также по этому случаю выступил бывший Посол Индии в Казахстане г-н Ашок Саджанхар. 'ыла представлена презентация об инвестиционных возможностях в штате Керала, а также показаны несколько коротких видеоклипов о Керале.

Go to Top
Events/Photo Gallery