About Us Events/Photo Gallery

Prime Minister Modi meets President Nazarbayev on the sidelines of SCO Summit

Back | Print

Prime Minister Modi meets President Nazarbayev on the sidelines of SCO Summit

Prime Minister Shri Narendra Modi met President Mr. Nursultan Nazarbayev on the sidelines of the SCO Summit in Qingdao in China on 10th June, 2018. They discussed several aspects of bilateral relations including strengthening of cooperation in people-to-people exchange and hydro carbon sector, and improvement of connectivity between India and Central Asia, particularly between India and Kazakhstan.

Prime Minister Modi thanked Kazakhstan for its support in the re-election of Judge Dalveer Bhandari as Member of the International Court of Justice. He invited Kazakhstan to join the International Solar Alliance and President Nazarbayev responded enthusiastically saying that it is an important initiative.

President Nazarbayev noted that the trade between India and Kazakhstan grew by over 50% last year. The leaders discussed further enhancement of bilateral trade and investment.

Премьер-Министр Моди ШЫҰ саммитінің аясында ҚР мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевпен кездесті

2018 жылдың 10 маусымда Қытайдың Циндао қаласында Премьер-Министр Наренда Моди ШЫҰ саммитінің аясында ҚР Президент Нұрсұлтан Назарбаевпен кездесті. Олар, атап айтқанда, Қазақстан мен Үндістан арасында"ы халықаралық алмасуда ынтымақтастықты ны"айту және көміртегі секторын қоса ал"анда, екіжақты қарым-қатынастарды аспектілерін бірқатар, Үндістан мен Орталық Азия арасында"ы қатынастарды жетілдіру, талқылады.

Премьер-министр Моди Халықаралық Соттың судья ретінде "алвеера 'хандари қайта сайлау қолда"аны үшін Қазақстан"а ал"ыс айтты. Ол Қазақстанды Халықаралық Күн альянсына қосылу"а шақырды, ал Президент Н.Назарбаев бұл маңызды бастама екенін айты.

Президент Назарбаев өткен жылы Үндістан мен Қазақстан арасында"ы тауар айналымы 50 пайыздан астам"а өскенін атап өтті. Кездесу барысында екі жақты сауда мен инвестицияны одан әрі ны"айту мәселелері талқыланды.

Премьер-министр Моди встретился с Президентом Назарбаевым в кулуарах Саммита ШОС

Премьер-министр Нарендра Моди встретился с Президентом Нурсултаном Назарбаевым в кулуарах Саммита ШОС в Циндао в Китае 10 июня 2018 года. Они обсудили ряд аспектов двусторонних отношений, включая укрепление сотрудничества в международном обмене и углеродном секторе, также улучшение связей между Индией и Центральной Азией, в частности между Индией и Казахстаном.

Премьер-министр Моди поблагодарил Казахстан за его поддержку в переизбрании судьи "алвеера 'хандари в качестве члена Международного Суда. Он пригласил Казахстан присоединиться к Международному солнечному альянсу, на что Президент Назарбаев с энтузиазмом ответил, что это важная инициатива.

Президент Назарбаев отметил, что в прошлом году торговля между Индией и Казахстаном выросла более чем на 50%. Лидеры обсудили дальнейшее укрепление двусторонней торговли и инвестиций.Go to Top
Events/Photo Gallery